Ovo je Mrežno mjesto društva: 

MIZANTROP, OBRT ZA IZDAVAŠTVO, TRGOVINU I USLUGE, VL. SLAVKO AMULIĆ,

STROJARSKA CESTA 14c, Zagreb

OIB 73230533117

MBO 97740187, BROJ OBRTNICE 21010137064

Račun otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci pod brojem HR6623900011198021045

Kontakt: slavko.amulic@gmail.com; +385.917281657 ili putem obrasca za izravan kontakt na Mrežnom mjestu.

Primjenjivost

Na ovom Mrežnom mjestu OBRT MIZANTROP pruža usluge informacijskog društva krajnjim korisnicima. Upotreba ovog Mrežnog mjesta od strane svih krajnjih korisnika uređuje se ovim Općim uvjetima i Politikom privatnosti.

Ovi se Uvjeti primjenjuju na svaki posjet i svaku upotrebu ovog Mrežnog mjesta te na sve informacije, sadržaj i/ili usluge kojima je moguće pristupiti na ovom Mrežnom mjestu ili putem nje (“Informacije”).

Uvjeti čine sastavni dio svih ugovornih odnosa koji budu sklopljeni između krajnjih korisnika i MIZANTROP OBRTA uslijed korištenja ovog Mrežnog mjesta i usluga koje se putem nje pružaju od strane MIZANTROP OBRTA. Krajnji korisnici pristaju na primjenu ovih Uvjeta prilikom svakog korištenja usluga koje se pružaju na ovom Mrežnom mjestu. Molimo vas da pažljivo proučite ove Uvjete i u njima sadržane odredbe, te ako je potrebno spremite kopiju za svoje potrebe.

Napominjemo da se ovi Uvjeti s vremenom mogu mijenjati. Te će izmjene stupiti na snagu odmah nakon objave izmijenjenih Uvjeta. Sve izmjene i/ili dopune bit će objavljene na ovom Mrežnom mjestu uz naznaku datuma zadnje promjene u njihovom zaglavlju, od kojeg će se datuma primjenjivati zadnja ažurirana inačica Uvjeta. Korisnicima savjetujemo redovitu provjeru Uvjeta zbog mogućih izmjena. Ako ne pristajete na odredbe Uvjeta, nemojte koristiti ovo Mrežno mjesto i usluge koje se putem njega pružaju. Korištenje Mrežnog mjesta od strane korisnika nakon obavijesti o izmjenama smatrat će se pristankom na objavljene izmjene. SK ovim putem isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed propusta korisnika da se upoznaju s takvim izmjenama.

Svaka od ovih odredbi Uvjeta smatra se pojedinačnom odredbom i kao takva ima zasebno djelovanje. U slučaju da pojedina odredba ili odredbe ovih Uvjeta budu proglašene ništetnima, ništetnost tih odredbi neće utjecati na ostale odredbe Uvjeta i Uvjeti će ostati na snazi u preostalom dijelu.

Ovi su Uvjeti (kao i cjelokupni sadržaj na Mrežnom mjestu) dostupni samo na hrvatskom jeziku i za njih je mjerodavno hrvatsko pravo. Sve nejasnoće ili sporove koji mogu proizaći iz upotrebe Mrežnog mjesta ili su povezana s upotrebom Mrežnog mjesta MIZANTROP OBRTA i korisnici pokušat će riješiti sporazumno, mirnim putem. U slučaju nemogućnosti takvog rješavanja sporova, spor će rješavati sudovi u Republici Hrvatskoj. Posebna pravila o načinu rješavanja sporova primjenjuju se za krajnje korisnike koji se smatraju potrošačima, sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova sporove EU, koja uspostavlja ORS platformu kojoj možete pristupiti putem linka.

Prava i obveze korisnika

Krajnji korisnici isključivo su odgovorni za svoje korištenje Mrežnog mjesta, kao i za zaštitu povjerljivosti zaporki i drugih korisničkih podataka za pristup Mrežnom mjestu. Krajnji korisnici su isključivo odgovorni za osiguravanje opreme kojom pristupaju Mrežnom mjestu.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korisnici izjavljuju da svojim radnjama i/ili svojim korištenjem Mrežnog mjesta neće ograničavati ili onemogućavati druge korisnike u njegovu korištenju te da neće postupati na način protivan pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Ovo se osobito odnosi na korištenje Mrežnog mjesta na način koji bi štetio MIZANTROP OBRTU i/ili predstavljao narušavanje prava trećih osoba. Ako korisnik postupi na takav način, MIZANTROP OBRT zadržava pravo krajnjem korisniku ograničiti ili ukinuti pristup Mrežnom mjestu, a krajnji korisnik se obvezuje obeštetiti MIZANTROP OBRT i njegove zastupnike ili povezana društva. U svrhu utvrđivanja postupanja s ovom obavezom, MIZANTROP OBRT može nadzirati sadržaj na Mrežnom mjestu te s Mrežnog mjesta ukloniti sadržaj za kojeg bude smatrao da je suprotan Uvjetima ili pozitivnim propisima RH. No, MIZANTROP OBRT nije odgovoran krajnjim korisnicima za ponašanje drugim korisnika na Mrežnom mjestu ni za sadržaj koji na taj način bude postavljen na Mrežnom mjestu. Krajnji korisnici upoznati su s mogućnošću da u tijeku rada ovog Mrežnog mjesta dođe do nedostupnosti sadržaja i/ili usluga koje se putem njega pružaju. Takva nedostupnost može biti prouzročena raznim događajima koji su izvan kontrole MIZANTROP OBRTA, uslijed koje činjenice MIZANTROP OBRT ne može odgovarati za bilo kakva oštećenja, gubitke ili štetu koja krajnjim korisnicima nastane uslijed takvih događaja. MIZANTROP OBRT, kao niti njegovi zastupnici ili povezana društva, neće biti odgovorni za štetu koja korisnicima i/ili trećim osobama može nastati kao posljedica korištenja ili kao posljedica nemogućnosti korištenja Mrežnog mjesta. Mrežno mjesto može sadržavati i sadržaj trećih strana, kojeg MIZANTROP OBRT ne kontrolira, ne jamči za njegovu potpunost, točnost ili istinitost, niti je za njega odgovoran.

Intelektualno vlasništvo

Ovo Mrežno mjesto kao i njegov sadržaj mogu biti zaštićeni odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva, kao što su, primjerice, autorsko pravo, pravo žiga (tj. registriranog znaka, odnosno tzv. robne marke), pravo industrijskog dizajna i drugo. Korištenje sadržaja dostupnih na Mrežnom mjestu, kao što su, primjerice, tekstovi, fotografije, slike, crteži, logotipi, audio i/ili video snimke, aplikacije i eventualni drugi računalni programi, zaštićeni nazivi proizvoda i drugo („Materijali“) dopušteno je samo u osobne nekomercijalne svrhe i samo na način kako je to predviđeno s obzirom na narav, predmet i namjenu ovog Mrežnog mjesta. Zabranjeno je reproduciranje (odnosno, umnožavanje, kopiranje, preuzimanje i slično), distribuiranje (primjerice, prodaja, dijeljenje, odnosno razmjena, iznajmljivanje i slično), priopćavanje javnosti (primjerice, objavljivanjem na drugim internetskim stranicama ili društvenim mrežama ili na drugi način) ili prerada (odnosno mijenjanje, prilagođavanje i slično) Materijala bez prethodnog pisanog dopuštenja MIZANTROP OBRTA. Kršenje ove zabrane može imati za posljedicu povredu prava intelektualnog vlasništva a što povlači za sobom, između ostaloga, odgovornost za štetu i/ili za prekršaj ili kazneno djelo.

Zaštita osobnih podataka

MIZANTROP OBRT obrađuje osobne podatke krajnjih korisnika ovog Mrežnog mjesta, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 01.10.2023. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Pravilima o privatnosti. Molimo, obavezno pročitajte navedena Pravila kako biste se upoznali s načinom obrade vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem ovog Mrežnog mjesta, kao i općenito, informacije o pravnim osnovama i svrhama obrade osobnih podataka korisnika, kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo, njihovim primateljima, o rokovima njihova čuvanja, tehničkim i organizacijskim mjerama zaštitite osobnih podataka te pravima koja imate u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

PRIMJENA PRAVILA

MIZANTROP, OBRT ZA IZDAVAŠTVO, TRGOVINU I USLUGE, VL. SLAVKO AMULIĆ, STROJARSKA CESTA 14c, Zagreb na svom mrežnom mjestu https://mizantrop.hr/ (dalje: Mrežno mjesto) i u vezi s pružanjem usluga dostupnih putem Mrežnog mjesta obrađuje osobne podatke korisnika, odnosno kupaca (dalje: Osobni podaci) u svojstvu voditelja obrade na način i u svrhe opisane u ovim Pravilima o privatnosti (dalje: Pravila).

Osim ovih Pravila, na Vaše korištenje Mrežnog mjesta primjenjuju se također i Opći uvjeti korištenja i prodaje (dalje: Opći uvjeti) koji zajedno čine ugovor kojim se uređuju prava i obveze MIZANTROP OBRT-a kao pružatelja usluga i Vas kao korisnika, odnosno kupca. Odredbe Općih uvjeta primjenjuju se i na ova Pravila ako određeno pitanje nije ovdje uređeno uopće ili na drugačiji način. Pristupanjem ovom Mrežnom mjestu, odnosno njegovim korištenjem, posebice, naručivanjem ponuđene robe prihvaćate sve odredbe navedenih Pravila i Općih uvjeta u cijelosti. Zato je važno da ih pažljivo pročitate. Ako smatrate neprihvatljivom bilo koju odredbu ovih Pravila ili Općih uvjeta, molimo, nemojte više pristupati ovom Mrežnom mjestu.

Ova Pravila i Opće uvjete možemo povremeno ažurirati. Stoga, preporučamo da povremeno provjerite eventualne izmjene.U slučaju značajnih izmjena i/ili dopuna, možemo također obavijestiti korisnike i na drugi prikladni način (primjerice, objavljivanjem zasebnog priopćenja na Mrežnom mjestu, uključujući sistemske obavijesti na Vašem korisničkom računu ili pak, slanjem e-poruke registriranim korisnicima i slično).

Ako imate bilo kakvih pitanja i/ili komentara, obratite nam se putem e-pošte na sljedeću adresu: slavko.amulic@gmail.com ili putem obrasca za kontakt na Mrežnom mjestu.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO IH KORISTIMO?

Vaše osobne podatke možemo prikupljati izravno od Vas u sklopu transparentnog registracijskog postupka kada će to biti potrebno za pružanje Vam naših usluga, primjerice za prodaju Vam naručenih proizvoda, ili pak za komunikaciju s Vama, primjerice na Vaš upit ili u sklopu naših promidžbenih aktivnosti. Međutim, prilikom posjeta našeg Mrežnog mjesta, određene podatke obrađujemo također analiziranjem prikupljenih informacija o Vašem posjećivanju i korištenju našeg Mrežnog mjesta koji se isto mogu smatrati Osobnim podacima čak i ako se Vas ne bi moglo izravno identificirati pomoću takvih podataka.

Podaci narudžbu, kupnju i isporuku ponuđenih proizvoda

Kako biste mogli naručiti i kupiti proizvode ponuđene na našem Mrežnom mjestu, prikupljamo, između ostalog, sljedeće kategorije Osobnih podataka: podaci o Vašem identitetu (ime i prezime), podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj mobitela, adresa stanovanja), podaci za plaćanje i druge podatke određene u obrascima za provođenje kupoprodajne transakcije.

Održavanje i optimizacija našeg Mrežnog mjesta

Vaši će se Osobni podaci također koristiti za održavanje i analizu našeg Mrežnog mjesta u svrhu rješavanja problema funkcionalnosti, poboljšanja dostupnosti, sigurnosti i zaštite Mrežnog mjesta od prijevara ili drugih sličnih povreda. Takve Osobne podatke obrađujemo u navedene svrhe na temelju naših legitimnih interesa te će se Osobni podaci čuvati najdulje 1 godinu.

Kolačići

Naše Mrežno mjesto ne koristi kolačiće.

RAZMJENA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše Osobne podatke možemo otkriti, odnosno omogućiti pristup Vašim Osobnim podacima nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama, kao i našim povezanim društvima ili izvršiteljima obrade, odnosno drugim poslovnim partnerima kao što su pružatelji usluga analize podataka ili IT usluga koji održavaju naše informacijsko-komunikacijske mreže (dalje: Primatelji). Otkrivanje Osobnih podataka Primateljima temelji se na odgovarajućoj pravnoj osnovi, primjerice u slučaju nadležnih tijela to je prije svega odgovarajuća zakonska odredba, a u slučaju naših povezanih društava ili poslovnih partnera to će najčešće biti odgovarajući ugovor o obradi osobnih podataka na temelju kojih se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših Osobnih podataka, uključujući posebice obvezu čuvanja njihove povjerljivosti. Ako se neki od Primatelja nalaze u tzv. „trećim zemljama“, tj. u državama izvan Europskog gospodarskog prostora za koje se ne smatra da pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka, takav se prijenos Osobnih podataka vrši na temelju valjane osnove i u opravdane svrhe na način kojim se osigurava odgovarajuća zaštita sukladno važećim pravnim propisima.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Provodit ćemo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštite Osobnih podataka od zlouporabe ili slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjene, odavanja, stjecanja ili pristupa (dalje: Povreda podataka), u skladu s važećim pravnim propisima te prihvaćenim tehničkim standardima u području zaštite privatnosti i sigurnosti podataka. Međutim, nijedno mrežno mjesto ne može biti 100% sigurno. Stoga, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, isključujemo odgovornost za neskrivljenu ili slučajnu Povredu podataka.

Naše Mrežno mjesto može sadržavati poveznice na druga mrežna mjesta. Nismo odgovorni za politiku ili praksu obrade i/ili zaštite privatnosti, sadržaj ili razinu sigurnosti na takvim drugim mrežnim mjestima na koja se ne primjenjuju ova Pravila. Preporučamo da uvijek pažljivo pročitate pravila o privatnosti koja se primjenjuju na takvim mrežnim mjestima.

ROKOVI ČUVANJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše Osobne podatke obrađivat ćemo: (i) u rokovima propisanim zakonom (to se, primjerice odnosi na Osobne podatke koji se koriste za obradu i izvršenje kupoprodajne transakcije u skladu s važećim računovodstvenim i poreznim propisima); ili ako rokovi čuvanja Osobnih podataka nisu određeni zakonom, (ii) obrađivat ćemo ih sve dok je to potrebno za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni, odnosno u posebnim rokovima određenim u prethodnim odredbama ovih Pravila ako ne zahtijevate njihovo uklanjanje prije isteka određenog roka u skladu s Vašim pravom iz narednog odjeljka ovih Pravila; pritom, (iii) određene Osobne podatke, odnosno pripadajuću dokumentaciju u kojoj su sadržani, možemo čuvati najduže u roku od 5 godina od ostvarivanja svrhe u koju su bili prikupljeni, u dokazne svrhe za slučaj eventualnih naknadnih prigovora, sporova ili postupaka.

Nakon isteka odgovarajućeg roka čuvanja, uništit ćemo Osobne podatke ili pak, anonimizirati određene Osobne podatke ako za to postoje potrebe te su ispunjene odgovarajuće pretpostavke. Anonimizirani podaci više nisu Osobni podaci, jer ne omogućuju identifikaciju pojedinaca.

VAŠA PRAVA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

Vaša prava u vezi s našom obradom Vaših Osobnih podataka su:

(1) na pristup svojim Osobnim podacima, tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se Osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi Osobni podaci obrađuju, pravo pristupa svojim Osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju Osobnih podataka koji se obrađuju;

(2) na ispravak, odnosno nadopunu netočnih Osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave ili samostalno, ažuriranjem podataka u svom korisničkom računu ako ste registrirani korisnik;

(3) na brisanje Osobnih podataka koji se na Vas odnose, posebice u slučajevima ako:

(i) više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

(ii) su nezakonito obrađeni;

(iii) povučete, u cijelosti ili djelomično, privolu koju ste nam dali za obradu Vaših Osobnih podataka u navedene svrhe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; ili

(iv) se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;

(4) na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:

(i) ako osporavate točnost svojih Osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti Osobnih podataka;

(ii) ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših Osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;

(iii) ako mi više ne trebamo Osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili

(iv) ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koje obrađujemo na temelju legitimnih interesa – do utvrđivanja činjenice jesu li legitimni interesi Poslodavca važniji od Vaših osobnih interesa;

(5) ako Vaše određene Osobne podatke obrađujemo na temelju privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, ali to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;

(6) u slučaju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila, imate pravo da Vas obavijestimo o kojoj je logici riječ, kao i o važnost i predviđenim posljedicama takve obrade za Vas;

(7) u bilo kojem trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, što uključuje zabranu izrade profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom;

(8) na prenosivost Vaših Osobnih podataka, tj. pravo zaprimiti Vaše Osobne podatke (koje ste nam pružili) u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se njihova obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem; te

(9) podnijeti pritužbu u vezi s obradom Vaših Osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136 (www.azop.hr).

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava ili imate bilo kakvih pitanja ili komentara glede obrade Vaših Osobnih podataka u vezi s korištenjem našeg Mrežnog mjesta ili primjene ovih Pravila, molimo, obratite nam se na sljedeću adresu e-pošte: slavko.amulic@gmail.com ili putem obrasca za kontakt.

Usluge kupoprodaje i narudžbe dostupnih proizvoda

Ovim Uvjetima uređuje se i postupak sklapanja ugovora između krajnjeg korisnika i MIZANTROP OBRTA, za kupoprodaju i isporuku proizvoda dostupnih na Mrežnom mjestu. Korisnike se savjetuje da pomno prouče ovaj dio Uvjeta prije korištenja usluga kupoprodaje i naručivanja dostupnih proizvoda, a osobito prije sklapanja ugovora s MIZANTROP OBRTOM, jer se u njemu nalaze važne informacije za korisnike. Niže su detaljno navedeni različiti stupnjevi koji slijede u postupku kupoprodaje i narudžbe dostupnih proizvoda, sadržaj ugovornog odnosa koji će temeljem takve narudžbe biti sklopljen između korisnika i druge važne informacije, sve sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača o sklapanju ugovora na daljinu. MIZANTROP OBRT napominje korisnicima da Uvjeti čine sastavni dio ugovora koji će biti sklopljen između njih i MIZANTROP OBRTA, te da se Uvjeti nude i ugovor sklapa samo na hrvatskom jeziku.

Cijene proizvoda, dostupnost, načini plaćanja

Cijene izražene u dijelu Mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda predstavljaju konačne cijene dostupnih proizvoda. Sve su cijene izražene u eurima (EUR) uz mogućnost pregleda u HRK i u njih je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV). Kupoprodaja i dostava dostupnih proizvoda vrše se temeljem cijena izraženih i obračunatih na dan narudžbe, bez obzira na datum dostave.

Dostupnost proizvoda u dijelu Mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda ovisi o brojnim faktorima. MIZANTROP OBRT će poduzeti odgovarajuće napore da osigura dostupnost svih proizvoda, no to u svakom trenutku neće biti moguće. Prilikom narudžbe svakog od proizvoda, na Mrežnom mjestu biti će naznačena sva primjenjiva ograničenja u dostupnosti. Slike proizvoda na Mrežnom mjestu samo su ilustrativne, te proizvod koji će biti isporučen ne mora u potpunosti odgovarati slici proizvoda u trenutku narudžbe.

MIZANTROP OBRT zadržava mogućnost primjene posebnih cijena u odnosu na pojedine kategorije i/ili količine proizvoda, pojedine kategorije korisnika ili posebnih cijena koje će korisnicima biti dostupne na drugi način. U slučaju primjene posebnih cijena, radi ograničenja u dostupnosti određenih proizvoda, akcija ili popusta, u dijelu Mrežnog mjesta na kojem je omogućena prodaja proizvoda bit će naznačene takve posebne cijene koje će biti primjenjive u tijeku trajanja posebnih uvjeta dostupnosti, akcija ili popusta. U takvom će slučaju korisnicima uz posebnu cijenu biti naznačeno i razdoblje trajanja posebne cijene, ali i izvorna cijena u svrhu omogućavanja usporedbe.

Odabrane proizvode bit će moguće platiti unosom odgovarajućih podataka, pouzećem ili Virmanom – uplatom na račun.

Dostava

U tijeku procesa narudžbe, korisnik je dužan naznačiti adresu na koju će mu se kupljeni proizvodi dostaviti, sukladno izborniku u procesu kupovine. Kad narudžba bude zaprimljena od strane MIZANTROP OBRTA i pripremljena za isporuku, korisnici će o tome dobiti obavijest na naznačenu e-mail adresu.

MIZANTROP OBRT osigurava dostavu u Hrvatskoj. Za dostavu paketa unutar Hrvatske MIZANTROP OBRT koristi usluge dostavljačkih službi i Hrvatske pošte.

Kupljeni proizvodi dostavljaju se korisniku na adresu koju je naznačio u procesu kupovine. Narudžbu mogu preuzeti ili izravno korisnik ili neki od članova njegovog kućanstva, u kojem je slučaju korisnik to dužan naznačiti prilikom narudžbe. U okolnostima ograničenja kretanja uslijed zdravstvenih mjera poduzetih radi sprječavanja širenja zaraze (kao, primjerice, u slučaju COVID-19 pandemije), dostava će se vršiti u skladu s tim mjerama ograničenja, beskontaktno. U slučaju nemogućnosti dostave Korisnik će o tome biti posebno obavješten.

Postupak procesa kupoprodaje dostupnih proizvoda na Mrežnom mjestu

Nakon što ste odabrali željeni proizvod i željenu količinu, možete ga bez ikakve obveze dodati u svoju košaricu klikom na gumb „Dodaj u košaricu”. Uvijek bez ikakve obveze možete pregledati sadržaj košarice klikom na košaricu, te promijeniti broj proizvoda ili ih ukloniti iz košarice. Kako biste kupili proizvode koje ste dodali u košaricu, kliknite „Na blagajnu”. Morat ćete unijeti zatražene podatke, odabrati način plaćanja i potvrditi naznačene podatke. Postupak naručivanja možete prekinuti u svakom trenutku ili ga dovršiti klikom na gumb „Kreni na plaćanje”. U svakom trenutku tijekom naručivanja možete ispraviti i/ili izmijeniti svoje podatke prije negoli pošaljete nam svoju narudžbu,

Po dovršetku procesa kupovine na Mrežnom mjestu, korisnik će na e-mail adresu koju je naznačio bez odgode dobiti automatski generiranu e-mail poruku u kojoj će biti naznačena potvrda narudžbe i račun. U tom trenutku vaša je narudžba postala konačna s podacima kakve ste zaprimili u automatski generiranoj e-mail poruci te je sklopljen ugovor o kupoprodaji s trenutačnom obvezom između vas i MIZANTROP OBRTA , s ograničenim trajanjem do isporuke naručenih proizvoda. Riječ je o automatskoj poruci koja se generira po dovršetku postupka kupovine i koja sadrži sve podatke u skladu s odgovarajućim propisima, osobito korisnikove podatke, naručene artikle, njihove cijene i podatke o dostavi. U slučaju da po dovršetku kupovine niste dobili ovakvu e-mail poruku, provjerite jeste li unijeli ispravnu e-mail adresu i funkcionira li ona ispravno (je li mailbox pun, nalazi li se e-mail poruka u spam folderu, itd.). U slučaju da je e-mail adresa ispravno unesena i funkcionira na uobičajeni način, provjerite jeste li dovršili postupak kupovine. Ako je potrebno, nakon proteka određene količine vremena, ponovite postupak kupovine.

Način korištenja Mrežnog mjesta: Kupnja u statusu „Posjetitelja“

Korisnici su ovlašteni koristiti Mrežno mjesto bez posebne registracije. Ako se takvi korisnici odluče na kupovinu, mogu kupovati u statusu „Posjetitelja“ te će morati unijeti samo one podatke koji su nužni za dovršetak procesa prodaje i dostave dostupnih proizvoda. 

Kontakt

Strojarska cesta 14, 10000 Zagreb
+385.917281657

Korisnički servis

Mizantrop@ Sva prava zadržana. 2023.

Add to cart